Τηλεοπτικά σποτ

Γενικό τηλεοπτικό spot ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 51’’

Θεματικό τηλεοπτικό spot Τομέα Μεταφορών, 39’’

Θεματικό τηλεοπτικό spot Τομέα Περιβάλλοντος, 44’’