Τομέας Περιβάλλοντος

Στον τομέα Περιβάλλοντος συγχρηματοδοτούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσιες υποδομές και κτίρια και τηλεθέρμανσης, υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, σταδιακής ικανοποίησης των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΠεΚ) στους τομείς διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και υδάτων και υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου και την προστασία της βιοποικιλότητας.
Συγκεκριμένα, στον Τομέα Περιβάλλοντος συγχρηματοδοτούνται έργα των εξής κύριων θεματικών ενοτήτων/ομάδων έργων:

• Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων

• Έργα Αντιμετώπισης Πλημμυρών

• Έργα για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα

• Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων • Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

• Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών

• Έργα Αστικής Αναζωογόνησης

Έργα Τομέα Περιβάλλοντος