Δράσεις – Έργα

Σύντομα κοντά σας.

ΔΡΑΣΗ 2.12 Infographics

Το Παραδοτέο ανήκει στη Δράση 2: “Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού” και περιλαμβάνει τη δημιουργία infographicsτα οποία θα αποτελέσουν ευδιάκριτα επικοινωνιακά εργαλεία για τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΤΟΜΕΑΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΤΟΜΕΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΔΡΑΣΗ Δ2.3-4-5 ΓΕΝΙΚΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Το Παραδοτέο ανήκει στη Δράση 2: “Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού” και περιλαμβάνει τη δημιουργία εντύπων με στόχο την συνολική παρουσίαση φιλοσοφίας, εθνικού ρόλου, σχεδιασμού, στόχων και έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα γενικό τεύχος και δύο εξειδικευμένα τεύχη, ένα για κάθε Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΔΡΑΣΗ Δ.2.16 ΓΕΝΙΚΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ VIDEO

Το Παραδοτέο ανήκει στη Δράση 2: “Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού” και περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών τρίλεπτων βίντεο: ενός γενικού και δύο εξειδικευμένα για τους δύο Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα βίντεο έχουν στόχο την ευκρινή απεικόνιση των έργων που εκτελεί το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους άξονες “Υποδομών Μεταφορών” και “Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης”.

ΓΕΝΙΚΟ VIDEO ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΓΕΝΙΚΟ VIDEO ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ VIDEO ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύντομα κοντά σας.

Σύντομα κοντά σας.

Σύντομα κοντά σας.

ΔΡΑΣΗ Δ.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

Το Παραδοτέο ανήκει στη Δράση 6: Λοιπές Δράσεις Υποστήριξης του Έργου και περιλαμβάνει μηνιαίες αποδελτιώσεις με στόχο την αποτύπωση του εύρους της διάχυσης σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

ΔΡΑΣΗ Δ.7 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Παραδοτέο ανήκει στη Δράση 7: Έρευνες Κοινού και περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών ερευνών κοινού (μίας στην έναρξη του έργου, μίας ενδιάμεσης και μίας τελικής έρευνας) με στόχο να καταγραφούν, να μετρηθούν και να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των δράσεων των έργων στο πλαίσιο της κοινής γνώμης.